วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา


สำนักงานหอสมุด ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต เข้าถึงเว็บไซต์
ของสำนักงานหอสมุดโดยสะดวกสบาย ใช้ระบบ VPN เพื่อให้นิสิตที่ยุ่วนอกมหาวิทยาลัยเข้าใช้งานได้มีวิทยากรบรรยาย โดยใช้ไมโครโฟนเป็นสื่อในการให้เสียง เพื่อให้นิสิต
เข้าใจมากขึ้น และมีการใช้จอ LCD เป็นภาพฉายแสดง ในการประกอบการบรรยาย


ใช้สื่อวัสดุ เช่นรูปโลก แผนที่ ในการแสดงบอกสถานที่ตั้งของประเทศหนังสื่อต่างๆ ใช้เป็นสื่่อในการศึกษาข้อมูล ที่ต้องการทราบเพิ่มเติม
 มีไว้ในเลือกดูหลายประประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสื่อทั่วไป เป็นต้น


คอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส เพื่อให้นิสิตสะดวก รวดเร็วในการเข้า
เว็บไซต์หอสมุด เพื่อใช้บริการยืม-คืน หนังสือ หาข้อมูล มากยิ่งขึ้นคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) กลุ่ม 404
ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น