วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัด


1. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง  

ชาติ ได้กี่ประเภทอะไรบ้าง


    4 ประเภท

        1. สื่อโสตทัศน์

        2. สื่อมวลชน

        3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รวมคอมพิวเตอร์

        4. สื่อที่เป็นแหล่งวิทยาการ2. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้กี่ประเภท        3 ประเภท

1. สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย


2. สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย


3. สื่อประเภทเครื่องเสียง3. ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามประสบการณ์ เป็นของนักการศึกษาท่านใด และมีการจัด 

ประสบการณ์จากนามธรรมไปสู่รูปธรรมโดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ใดไปประสบการณ์ใดจงอธิบาย

        นักการศึกษาที่ชื่อ เอ็ดการ์ เดล

        ริ่มต้นจากการอธิบายหรือพูด แล้วให้ทดลองกระทำด้วยตนเอง


4. การสื่อสารหมายถึงอะไร

        - เป็นกระบวนการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรื่องราว  ความต้องการ  ความคิดเห็น  ความรู้สึก ระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับ  ผ่านสื่อ  ช่องทาง


        - ระบบเพื่อการติดต่อ  รับส่งข้อมูล ซึ่งกันและกัน


5. สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในองค์ประกอบใด จงอธิบาย

       สื่อหรือช่องทาง(Media or Channel)

                 เช่น อาจารย์สั่งงานนักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ในรูปแบบของ E-Learning


                      อาจารย์เป็นผู้ส่งสาร งานในอิเลิร์นนิ่งเป็นสาร อินเตอร์เป็นสื่อ นิสิตเป็นผู้รับสารโดยการอ่าน


6. จงเขียนแบบจำลองของการสื่อสารของเดวิดเบอร์โล มาพอเข้าใจ


       - ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน การเข้ารหัส” (encode) เนื้อหาข่าวสาร และมีสามารถในการปรับระดับของข้อมูลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้รับ

       - ข่าวสาร (message) เนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร


        - ช่องทางในการส่ง (channel)  การส่งข่าวสารโดยการโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใด

ส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น

        - ผู้รับ (receiver) เป็นผู้มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน การถอดรหัส” 

(decode) สารได้ถูกต้อง


 7. อุปสรรคของการสื่อสารมีอะไรบ้าง

            1. คำพูด (Verbalisn) 

         2. ฝันกลางวัน (Day Dreaming)

         3. ข้ออ้างถึงที่ขัดแย้ง (Referent Confusion)        4. การรับรู้ที่จำกัด (Limited Perception)

        5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอื้ออำนวย (Physical Discomfort)
        
        6. การไม่ยอมรับ (Inperception)


8. บทเรียน e-Learning เป็นส่วนใดขององค์ประกอบของการสื่อสาร

           สื่อหรือช่องทาง(Media or Channel)

9. ครูบอยกำลังสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Grammar ด้วยวีดิทัศน์กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 

1 จาก ข้อความดังกล่าวให้นิสิตเขียนแบบจำลองการสื่อสารของเดวิดเบอร์โล


        1. ผู้ส่งสาร คือ ครูบอยผู้ที่มีทักษะความชำนาญความสามารถใน การเข้ารหัส เนื้อหาข่าวสาร การ

ปรับระดับข้อมูลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนักเรียนชั้น ม.1        
      2. ข่าวสาร คือ Grammar

      3. ช่องทางสื่อสาร คือ วีดีทัศน์        
      4. ผู้รับสาร คือ นักเรียนชั้นม.1 ที่ได้รับเนื้อหาการเรียน


10. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี เป็นการสื่อสารประเภทใด

                 สื่อประเภทใช้เครื่องฉายและใช้เครื่องเสียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น